Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 18 oktober 2017.
Jaarvergadering Oudervereniging 30 oktober
Op maandagavond 30 oktober om 20.00 uur houdt de Oudervereniging de jaarvergadering. In deze vergadering geeft de Oudervereniging een toelichting op welke activiteiten ze organiseert, hoe dat wordt aangepakt en de financiën (financieel verslag van afgelopen jaar en de begroting voor dit schooljaar).
U bent van harte uitgenodigd!

Daltonontwikkeling
In het kader van onze daltonontwikkeling krijgen we als team begeleiding bij het uitdiepen van ons thema Kunst in alle groepen. Het gaat daarbij om het goed vorm geven aan en begeleiden van het proces rondom thematisch werken. De kinderen gaan in deze fase aan de slag met eigen vragen. Daarbij spelen zelfstandigheid, reflectie, verantwoordelijkheid en samen werken een rol, maar ook goede onderzoeksvragen (leren) stellen, informatie leren zoeken, een eindproduct bedenken, etc.
Gistermiddag na schooltijd hebben we als team samen gewerkt en geleerd hoe we deze onderzoeksfase goed vorm geven en begeleiden.

Daarnaast zijn we als school nu ruim een jaar in gesprek met de kinderopvang KOO Meppel, omdat we graag een dalton-kindcentrum zouden willen vormen. De pedagogisch medewerkers zouden ook graag op een dalton-manier met de kinderen in de kinderopvang/peuterspeelzaal willen werken. Toch verloopt de ontwikkeling naar een dalton-kindcentrum moeizaam en traag. Er zijn weinig/geen financiële middelen voor beschikbaar bij KOO Meppel, waardoor bijvoorbeeld een nulmeting naar de daltonwerkwijzen bij hun niet uitgevoerd kan worden. Dat belemmert helaas het proces.

Adressenlijst via PanasSys
U bent van ons gewend om aan het begin van het schooljaar een adressenlijst te ontvangen met de namen, adressen en telefoonnummers van alle leerlingen. Voorafgaand aan het verspreiden van deze gegevens moeten we jaarlijks toestemming vragen aan ouders of we deze gegevens met andere ouders mogen delen.
Daarvoor heeft u tijdens/na het startgesprek een formulier ingevuld.
We hebben nu alle formulieren binnen en kunnen inzage geven in de adresgegevens via ParnasSys.
Van de kinderen waarbij de ouders aangeven bezwaar te hebben tegen opname van de adresgegevens op deze lijst, wordt het adres en telefoonnummer niet zichtbaar.
Via uw inlog in PanasSys kunt u vanaf donderdag 19 oktober de adresgegevens opzoeken van andere leerlingen in de groep(en) van uw kind(eren).

Nieuw thema Hemel en Aarde
Hemel en aarde is de methode voor godsdienst en levensbeschouwing die we gebruiken in groep 1 t/m 8. Wekelijks krijgen de kinderen een les. Deze methode werkt met periodes van vakantie tot vakantie, waarin steeds een bepaald onderwerp centraal staat. We zijn na de zomervakantie gestart met cirkel/kring (daarover ging ook onze schoolfamilieviering). Na de herfstvakantie staat God centraal als onderwerp van de lessen.
Dat is best een lastig onderwerp: kan je God wel uitleggen? In de lessen komt meer het ervaren, voelen en bedenken wat God kan betekenen aanbod.
In de onderbouw bekijken de leerlingen verschillende Godshuizen, divere manieren waarop mensen bidden en horen ze het scheppingsverhaal.
In de middenbouw horen de kinderen een veerhaal over Abraham in de woestijn en maken ze kennis met verschillende Hindoestaanse goden, manieren van bidden en leren ze dat Joodse mensen God geen naam geven.
In de bovenbouw worden de kidneren uitgenodigd om hun gevoelens bij Gid te verkennen. Ze komen iets te weten over het klossterleven, ze verkennen mediteren bidden en zingen en ze horen het verhaal van de profeet Elia.
December staat uiteraard in het teken van advent en kerst.

Parkeren 
Het parkeren bij/voor de school blijft een onderwerp dat telkens terugkomt. Dat komt doordat meerdere ouders het lastig vinden zich aan de parkeerregels te houden. Daarom nogmaals de regels:
- voor de school staand is rechts een 'kiss-and-ride' strook gemaakt door de gemeente Meppel; op deze strook mag je stoppen, de kinderen een kus geven, laten uitstappen en wegrijden. Je mag er de auto NIET parkeren.
- voor de school is voor het toegangshek en aan de linkerkant van het toegangshek een brede stoep; op de stoep mag je NIET parkeren.
- naast het schuurtje zijn 3 parkeerplaatsen, waar ouders vrij kunnen parkeren en met hun kind(eren) mee naar binnen kunnen lopen. Wanneer deze parkeerplaatsen bezet zijn, kunt u met uw auto niet voor de pollerpaaltjes blijven staan om uw kinderen uit te laten stappen. Dan blokkeert u namelijk de toegang tot de parkeerplaats, wat leidt tot gevaarlijke situaties.
- aan de overzijde van de Vledderstraat zijn 2 grote parkeerterreinen waar tot 9.00 uur gratis geparkeerd kan worden.
De handigste en ook meest milieuvriendelijkste oplossing is met de fiets of lopend naar school komen. Dat raden we u dan ook van harte aan.

Informatie voor alle ouders van de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel
Onderwerp: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek. 
1. Leerplicht en vrijstelling 
In de Leerplichtwet staat dat een kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. 

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.  Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 

3. Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens alle reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Met specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders wordt bedoeld ouders die werkzaam zijn in de toeristische en agrarische sector en horeca. Werkomstandigheden zoals uitval, onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting, etc. worden hier expliciet niet bedoeld. 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
- in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; 
- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden. 

4. Vrijstelling in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 
- een verhuizing van het gezin; 
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar); 
- overlijden van bloed- of aanverwanten; 
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten; 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 
- familiebezoek in het buitenland 
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
- een uitnodiging van familie /vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan 
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeer)drukte 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
Vrijstellingsaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

5. Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist in overleg met het Openbaar Ministerie of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 


Overige informatie

Nacht van de nacht 28 oktober
Bezoek beeldentuin en wandeling rond De Havixhorst  van 19.30 – 21.00 uur 
Wandelen in het donker? Doe ook weer mee met de Nacht van de Nacht. Dit jaar organiseren we een leuke avond rondom De Havixhorst. Om 19.30 uur verwachten we jong en oud bij het parkeerterrein van De Havixhorst aan de Schiphorsterweg 34-36 in De Schiphorst. Op het programma staat een wandeling door de beeldentuin, koffie en chocolademelk bij Ooievaarsstation De Lokkerij en een wandeling door het donkere bos rondom De Havixhorst. Het programma duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
Neem een zaklamp mee. Die heb je wel nodig. Neem je ouders of andere volwassene mee. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden. Het is verstandig om laarzen te dragen.
Meer informatie over de Nacht van de Nacht vind je op www.nachtvandenacht.nl.

Nieuwe muziekcursussen bij De Bazuin
De Bazuin in Meppel start met 2 nieuwe cursussen in De PLataan in Meppel voor kinderen van 8-12 jaar.
Drumpower
Drumpower start op donderdag 2 november, van 17-18 uur. 10 lessen voor €55,-.
Aanmelden via: drumpower@bazuinmeppel.nl
Blaaskracht
Blaaskracht start op woensdag 1 november, van 13-13.45 uur. 10 lessen voor €60,-
Aanmelden via: blaaskracht@bazuinmeppel.nl

FC Meppel Gymnastiek
Het Grote Gymfeest
Op zaterdag 28 oktober, dat is de tweede zaterdag in de herfstvakantie, houdt FC Meppel Gymnastiek voor de 4e keer Het Grote Gymfeest! We willen alle kinderen van 1 t/m 12 jaar uitnodigen om dit feestje mee te vieren!
Sporthal de Koedijkslanden (’t Palet) is die dag van 12.30 u tot 15.30u gevuld met allerlei leuke (gym)toestellen, trampolines, springkussen en nog veel meer voor de kinderen.  Zo kunnen ze mee doen met het Nijntje Beweegdiploma, acrogymnastiek, turnen, streetdance en trampoline springen.
Ook kunnen de kinderen geschminkt worden, lekker springen op een luchtkussen en zijn er suikerspinnen te verkrijgen. De entree is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Meer informatie vind u op 
www.fcmeppelgymnastiek.nl.
Kleutergym
Daarnaast biedt FC Meppel Gymnastiek ook gymles voor kleuters. Juist voor jonge kinderen is bewegen belangrijk. Gymnastiek is goed voor de motoriek en de sociale ontwikkeling.
Er is ruimte voor kleutergym op maandagmiddag van 16-17 uur in de Oosterboerschool.
Kinderen mogen de eerste drie keer gratis meedoen.


Natuurwerkdag in Ringpark zaterdag 4 november (9.30 – 15.00 uur)
Zaterdag 4 november is het landelijke Natuurwerkdag. Wil je meehelpen bij het onderhoud van de natuur in je omgeving? Kom ook helpen. We gaan met z’n allen aan de slag in het Ringpark Oosterboer. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl. 
In het Ringpark gaan we wilgen knotten, bosjes uitdunnen door te zagen en takken te knippen, en paden vrijmaken door randen af te steken.
Iedereen van 6 jaar en ouder kan meehelpen. Kinderen moeten begeleid worden door hun ouder(s) of een andere volwassene. Een leuke activiteit om met het gezin te doen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Behalve een heerlijke lunch, krijg je ook een kleine attentie mee. 
In verband met de materialen en de catering moet je je van tevoren aanmelden via www.natuurwerkdag.nl. PS. Trek je laarzen aan!