Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 12 juli 2017.
Schoonmaakmiddag 20 juli
Op donderdagmiddag 20 juli willen we de school schoon en fris maken: de kasten in de klassen en op de gangen, de tafeltjes en stoeljtes, alle materialen, etc. De kinderen helpen, maar het is natuurlijk ook nodig dat er ouders zijn om ons te helpen. U kunt soms ook spulletjes mee naar huis nemen om te wassen of schoon te maken. Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Uitvoering schoolkoor
Donderdag 13 juli is de laatste keer dat er koor is dit jaar. Deze laatste keer wil het schoolkoor graag de liedjes laten horen aan medeleerlingen, ouders en leerkrachten. Jullie zijn van harte welkom om 14.30 uur in lokaal 1.08 (tegenover groep 7-8).

Teken- en schilderles van juf Anneke op 15 juli
Aanstaande vrijdagmiddag om 14.30 uur is juf Anneke er om teken- en schilderles te geven. Als je belangstelling hebt, kom dan gerust kijken. Juf Anneke laat je ggraag zien hoe ze lesgeeft en wat je bij haar kan leren maken.

Start zomervakantie
Op 21 juli zijn de leerlingen 's middags vrij. Dan begint de langverwachte zomervakantie. Op maandag 4 september starten we het nieuwe schooljaar en verwachten we de leerlingen fris en uitgerust om half 9 op school.

Verlof aanvragen
Het komt regelmatig voor dat ouders verlof aanvragen voor hun kind(eren) voor een dagje weg of een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties. Voor verlof of vakantie buiten de schoolvakanties heeft de overheid duidelijke regels opgesteld. Deze kunt u vinden in onze Schoolgids (op de website). Hieronder in het kort de balngrijkste regels:

Vrije dagen bij bijzondere gebeurtenissen:
De directie mag maximaal 10 dagen per schooljaar verlof geven als er sprake is van bijzondere gebeurtenissen. Hieronder vallen:
- verhuizing
- bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad
- ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad
- overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad
- bij ambts- en huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
Een verzoek om extra verlof in geval van bijzondere omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen moet bij de leerplichtambtenaar van de gemeente worden ingediend.
 
(Gezins)vakanties buiten de schoolvakanties
Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens het schooljaar twee weken aaneen gesloten met het gezin op vakantie te gaan. Ouders moeten een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, mag de directie vakantieverlof verlenen, echter:
- maximaal één keer per schooljaar
- niet langer dan 10 schooldagen
- niet in combinatie met ander verlof; is er eenmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend
- niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar (om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint).

Een verlofaanvraag voor een vrije dag of vakantie buiten de reguliere schoolvakanties dient u schriftelijk te doen bij de directie door middel van een aanvraagformulier (in het bezit van de leerkracht). De directie zal het verzoek in behandeling nemen en wel of geen toestemming verlenen. Hij/zij is hierbij gebonden aan de leerplichtwet en de beschreven richtlijnen.