Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 12 van het schooljaar 2019 - 2020
   

Juf Karina
Juf Karina zal volgende week haar lesgevende taken in groep 7/8 afronden en daarna met zwangerschapsverlof gaan. Dit is eerder dan verwacht door lichamelijke klachten gerelateerd aan haar zwangerschap. Juf Ilse en meester Willem nemen haar lesgevende taken na de voorjaarsvakantie op maandag t/m woensdag ( tot 1 april) over, daarna zal er een vaste invaller (meester Niek) zijn tot het einde van het schooljaar.  Meester Patrick blijft tot 1 april op donderdag en vrijdag lesgeven en zal daarna op vrijdag en maandag gaan lesgeven. De ouders van groep 7/8 zijn hierover geïnformeerd. Juf Ilse en meester Willem zullen dus de komende tijd in de ochtend iets minder zichtbaar zijn bij de voordeur, omdat ze in groep 7/8 lesgeven. Uiteraard zijn ze wel bereikbaar.

Carnaval
Vrijdag 14 februari vieren we carnaval op De Plataan, onze prinses Ziva zal met haar adjudanten en raad van 11 voorop gaan in het feest gedruis. We starten om 8.30 op het plein, er zal een spelletje/wedstrijdje ballonblazen zijn, een polonaise en daarna de sleuteloverdracht. Want de prinses is voor 1 dagje "de baas" op de school. In de middag is er nog een talentenjacht en uiteraard kijken we weer uit naar welke groep het leukst en meest origineel verkleed is. U bent van harte welkom om in de ochtend op het plein het feestje met ons mee te vieren.

Open dag
Aanstaande woensdag 12 februari zal er van 9.00uur tot 12.00uur een open ochtend zijn op Kbs De Plataan. Geïnteresseerde ouders kunnen langskomen voor een kennismaking met rondleiding. Kent u wellicht mensen die geïnteresseerd zijn? Geef gerust aan dat ze welkom zijn, vooraf aanmelden is niet nodig.

Schoolplannen
De afgelopen maanden hebben we met het team gewerkt aan de plannen voor de komende 3 kalenderjaren.  Deze plannen zijn onder andere gebaseerd op de succes- en minder succesvolle ervaringen uit het verleden. Er is input geweest vanuit de inspectiebezoeken (oktober 2019) en Daltonvisitatie (april 2019). Tevens hebben we veel informatie kunnen halen uit de Daltoncafés en besprekingen met de medezeggenschapsraad (mr) en schooladviescommissie (sac). Onze ambities worden kernachtig verwoord in een poster, deze komt over een paar weken in onze school te hangen zodat het voor u ook zichtbaar wordt. Hierbij een korte uiteenzetting van onze ambites. In grote lijnen willen we ons verdiepen in de reeds aanwezige thema's in onze school en zoek we enkele punten naar een verbreding.
We willen in ieder geval verder bouwen op de stevige basis die er is gelegd vanuit de 5 daltonkernwaarden.  "Groeien vanuit een stevige basis"  De basis, de veilige omgeving in de school is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Het onderhouden van dit fundament, waarbij we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld hebben en houden is een belangrijke ambitie. Daarnaast gaan we verdieping zoeken in het ontwikkelen van talenten vanuit betekenisvol onderwijs. Iedereen heeft talent, we willen graag dat kinderen deze talenten optimaliseren in een betekisvolle omgeving. Het thematisch werken vormt hier een belangrijk onderdeel van. 
We willen graag meer samenwerken vanuit vakmanschap, dat betekent dat er in de toekomst vanuit een samen gedragen visie vakleerkrachten  en/of specialisten ingezet zouden kunnen worden op cultuurgebied. Een muziekdocent wordt nu al incidenteel ingezet maar zou bijvoorbeeld structureel ingezet kunnen worden. Tot slot is onze laatste ambitie om nog meer gebruik te maken van de kracht van dit team. Door het benutten van expertise, creativiteit en de bereidheid om samen te leren staan we als team sterk in het vormgeven van betekenisvol onderwijs waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Bovenstaande ambities zijn uitgewerkt in concrete doelen en zijn vastgelegd in jaarplannen zodat we (jaarlijks) kunnen evalueren hoever we zijn. 

Website
De website waar deze nieuwsbrief verschijnt is aan vernieuwing toe. Op de achtergrond zijn we bezig met het vormgeven van een nieuwe site. Tot die tijd zal de oude site nog gebruikt worden, hier kunt u tevens de kalender vinden met alle belangrijke data. 

Start thema "voeding"
Maandag na de voorjaarsvakantie start het thema over "voeding". Op het plein zijn we te vinden als verschillende kokken en kokkinnen uit verschillende landen en werelddelen. In de middag is er voor de kinderen een proeverij om te ontdekken waar verschillende etenswaren vandaan komen, hoe ze voelen en smaken...We houden rekening met allergieën, mocht u twijfel hebben of de leerkracht op de hoogte is, geef dan gerust even aan of uw kind last heeft van allergieën.

Vrijwillige ouderbijdrage
Dit jaar wordt de ouderbijdrage voor het continurooster en de bijdrage voor de activiteiten georganiseerd door de oudervereniging op hetzelfde moment gevraagd. De betaling aan de oudervereniging kunt u dit jaar voor het eerst via een betaallink doen. We hopen het hierdoor voor u makkelijker en overzichtelijker te maken. Het betalen van beide bijdragen is belangrijk om de activiteiten goed te organiseren en uiteraard te betalen. De brief met toelichting heeft u twee weken geleden via de mail ontvangen. Alvast dank voor uw bijdrage en de te nemen moeite!

School Advies Commissie  (SAC)
De SAC komt jaarlijks zo'n 3 á 4 keer bij elkaar om te sparren over schoolgerelateerde onderwerpen. De ouders in deze commissie geven de directie gevraagd en ook ongevraagd advies. Het is prettig en effectief om op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen met ouders te kunnen overleggen.
Een terugkoppeling van deze vergadering wordt in deze nieuwsbrief geplaatst en kunt u hieronder lezen.

Dinsdag 14 januari heeft de School Advies Commissie (SAC) haar eerste vergadering van 2020 gehad. De agenda werd geopend met een sprankelende fotopresentatie over de school in 2019. Daarna is het schoolplan voor de komende 3 jaren besproken met het speerpunt  samenwerken met ouders. De SAC herkent in het schoolplan de Dalton kernwaarden en het eigen karakter van de Plataan. Complimenten hiervoor!
Dan wordt gesproken over de ouderbijdrage. Het vorige schooljaar is 10% van de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald. Het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage die we wel nodig hebben, dat maakt het niet betalen wat ingewikkeld. De SAC geeft graag het signaal aan mede-ouders om beide onderdelen van de ouderbijdrage over te maken.
Zowel de school als de SAC vinden het belangrijk om gezond eten te stimuleren. De woensdag is fruitdag, we vinden het belangrijk om dit vast te houden. De school benadert het gezond eten positief, maar dwingt het niet af. De SAC bevestigt dat stimuleren beter aansluit dan afdwingen.
De SAC is enthousiast over het Daltoncafé, goede sfeer en zinvolle gesprekken! Ook wil de SAC de oudervereniging bedanken voor de organisatie van de sfeervolle kerstviering en het kerstdiner. En nu op naar carnaval!

Studiedag 5 februari
Afgelopen woensdag heeft het team van Kbs De Plataan een studiedag gehad waar de groepsbesprekingen centraal stonden. Leerkrachten, intern begeleider en directeur gaan dan samen in gesprek over de voortgang van de groep. Hierin worden de sfeer, de ontwikkeling van de groep met daarbij de toetsresultaten, meegenomen. Op deze manier houden we de ontwikkeling van de groepen en de doorgaande lijn in onze school goed in beeld. We plannen deze groepsbesprekingen op een studiedag omdat we dan "rustig" de tijd hebben om analyses te bespreken. Tevens zijn we met het hele team compleet. Daardoor kunnen we makkelijk dwarsverbanden leggen en is iedereen meteen op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Rapport en portfolio geprekken
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen het rapport mee. Dit is een kopie, het origineel zit in het portfolio. U kunt dit rapport dan alvast thuis bekijken en bespreken. Tijdens de portfoliogesprekken wordt het portfolio en het rapport beproken.  Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk proberen te verwoorden wat ze geleerd hebben en waar ze trots op zijn. De werkjes in het portfolio helpen enorm om het gesprek te voeren.

We verheugen ons op de gesprekken, dit zijn mooie momenten om contact te maken en samen stil te staan bij de ontwikkeling van de kinderen.

We wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!

Agenda:
10 t/m 14 februari verwijsgesprekken groep 8

12 februari open dag 
14 februari carnaval en rapport mee.
17 t/m 21 februari voorjaarsvakantie
24 februari  start thema

24 febrauri t/m 6 maart portfoliogesprekken

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 februari.